Terms and Conditions – Survey 29319

Please check the survey by language: English tiếng Việt ภาษาไทย 中文

English

By agreeing to the terms and conditions, you are willing to provide information to Max Biocare for research, development and marketing purposes.

 • I understand my personal information (such as my name, address or contact details) will be treated in strict confidence and not released to any 3rd parties or other organizations.
 • I understand that all information about me will be made anonymous and I will not be identifiable in any reports or materials arising from the information I provide in this survey.
 • I understand my anonymous information will be kept on record indefinitely.

Tiếng Việt

Bằng cách nhấp vào , bạn đã sẵn sàng cung cấp thông tin tới Max Biocare cho  mục đích nghiên cứu, phát triển và marketing.

 • Tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của mình (như tên, địa chỉ hoặc chi tiết liên lạc) sẽ được giữ kín một cách nghiêm ngặt và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào hoặc các tổ chức nào khác.
 • Tôi hiểu rằng tất cả thông tin về tôi sẽ được ẩn danh và tôi sẽ không thể được xác định trong bất kỳ một báo cáo hoặc tài liệu nào phát sinh từ thông tin mà tôi cung cấp trong cuộc khảo sát này.
 • Tôi hiểu thông tin ẩn danh của tôi sẽ được lưu giữ trong hồ sơ vô thời hạn

ภาษาไทย

ถ้าคุณคลิกใช่ แสดงว่าคุณยินดีที่จะให้ แม็กซ์ ไบโอแคร์ นำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิจัย, พัฒนา และการตลาด

 • ฉันเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวของฉัน (เช่นชื่อ, ที่อยู่, หรือ ข้อมูลใด ๆ สำหรับการติดต่อ) จะถูกปิดไว้เป็นความลับและไม่ถูกนำไปเผยแพร่ให้แก่ บุคคลที่3หรือองค์กรอื่น ๆ
 • ฉันเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดของฉันจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ถูกเปิดเผยชื่อของฉัน ในรายงานหรือสื่อใด ๆ ก็ตามที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้
 • ฉันเข้าใจว่าข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อของฉันเหล่านั้น จะถูกเก็บบันทึกไว้อย่างไม่มีกำหนด

中文

同意与Max Biocare 麦克斯拜凯尔生物科技有限公司提供相关信息,并支持其研究、论文发布以及市场宣传等用途

 • 我了解我的个人信息(如姓名、地址或联系方式)将被严格保密,不会透露给任何第三方或其他组织;
 • 我了解有关我的一切资料将以匿名方式披露,任何研究报告或资料均会匿名使用本人在本次调查所提供的信息
 • 我了解我的信息将会一致被严格保密